MR / GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

De volgende personen zitten in de MR:

Oudergeleding: Jeroen Buitenhuis (e-mail: [email protected]) en Jan van Agteren (e-mail: [email protected])

Teamgeleding: Mans Schaaphok en Aafina Bakker

De schooldirecteur is op verzoek als adviserend lid aanwezig.

De MR komt 6x per jaar bij elkaar. De vergaderingen worden gehouden in de teamkamer van CBS de Wegwijzer. De minimale bezetting is 2 ouders en 2 leerkrachten. De MR houdt zich bezig met beleidsmatige zaken. Alle zaken m.b.t. de MR zijn vastgelegd in de wet medezeggenschap (www.infowms.nl).

De MR houdt zich o.a. bezig met:

Het vaststellen van de schoolgids, het schoolplan, diverse protocollen. Het zijn dan vooral zaken waarin om instemming of advies wordt gevraagd. Minder uitvoerende taken. In 2016-2017  staan de volgende punten op de agenda van de MR.

  • Futura (ruimte)
  • Formatie
  • Schoolgids & schoolplan
  • PR & identiteit
  • Oudercontacten

Een MR lid wordt gekozen door de ouders. Via de nieuwsbrief wordt een voorstel gedaan. Zonder tegenbericht volgt de benoeming. Een MR lid wordt benoemd voor 3 jaar. Dit kan daarna nog eens verlengd worden.

De notulen zijn (voor de ouders) openbaar. Ouders die dat willen kunnen de verslagen via de website inzien. Voor de notulen van de MR & OR d.d. 28-11-2017 klik hier

Contact via de mail: [email protected]

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De MR van iedere school heeft een vertegenwoordiging in de GMR (gemeenschappelijke MR, dus stichtingsbreed). De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid.