OR

Ouderraad (OR)

We streven naar minimaal 4 ouders in deze commissie.

De leden van de OR worden ook door de ouders gekozen. Werkwijze zie MR. Een OR lid wordt benoemd voor 4 jaar. Dit kan daarna nog eens verlengd worden. De voornaamste taak van de ouderraad is: klankbord zijn voor directeur. Dat kan gaan over personeelszaken, onderwijskundige zaken, gebouw. De ouderraad vergadert ook 6x per jaar. Dit wordt afgestemd met de MR, zodat de vergaderingen (zo nodig) gedeeltelijk samen kunnen plaats vinden.

 De Ouderraad heeft wel een aantal uitvoerende taken. Samen met de directeur wordt de begroting en het financieel jaarverslag m.b.t. het schoolfonds vastgesteld. De ouderraad zorgt ook voor het innen van de ouderbijdrage (zo mogelijk via automatische incasso). De ouderbijdrage wordt door de MR vastgesteld. Andere taken:

  • de OR brengt gevraagd of ongevraagd advies uit aan de oudergeleding van de MR;
  • de OR behartigt de belangen van de ouders binnen de school;
  • de OR draagt zorg voor het organiseren van de jaarlijkse ouderavond;
  • de OR legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan ouders (via de website);

Op dit moment bestaat de OR uit drie leden:

Geert Wardenier, e-mail: [email protected]
Bettina de Vries, e-mail: [email protected]
Patrick Oosterlaar, e-mail: [email protected]

De OR vergadert op school, op dezelfde dag dat de MR ook vergadert. De data staan in de activiteitenkalender. Op deze manier kan ook samen overleg gepleegd worden. Beide geledingen hebben een eigen voorzitter en secretaris en ook een eigen agenda. De schooldirecteur is aanwezig bij de OR vergaderingen. Bij de MR komt hij op uitnodiging.